loader

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2018 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН БАЙДЛААР ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь  2018 оны 08 дугаар сарын байдлаар нийт 1260 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 951 буюу 75.95хувь нь өргөдөл, 309 буюу 24.5 хувь нь гомдол байна.

Хүлээн авсан 1260 өргөдөл, гомдлыг газар хэлтсээр нь авч үзвэл, Захиргааны удирдлагын газарт 504, Шийдвэр гүйцэтгэх алба 345, Хорих ял эдлүүлэх алба 291, Хяналт шалгалтын хэлтэс 71, Санхүү, үйлдвэр, хөрөнгө оруулалтын газар 48, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс 1 өргөдөл тус тус ирүүлсэн

Газар, алба, хэлтсийн нэр

Шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн

 

Хяналтанд

байгаа

 

Нийт

Захиргааны удирдлагын газар

473

31

504

Шийдвэр гүйцэтгэх алба

336

9

345

Хорих ял эдлүүлэх алба

283

8

291

Санхүү, үйлдвэр, хөрөнгө оруулалтын газар

47

1

48

Хяналт шалгалтын хэлтэс

68

3

71

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

   1

-

1

Нийт

   1210

50

1260

 

Нийт өргөдөл, гомдлын 1210 буюу 96.1 хувийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн, 50 буюу 3.9 хувь нь шийдвэрлэх шатандаа хяналтад байна.

Хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын тоог урьд оны мөн үеийнхтэй харьцуулбал:

Хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын тоог урьд оны мөн үеийнхтэй харьцуулбал,  Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдол 61 буюу 22.9 хувиар,  Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдол 36буюу 9.7 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ
ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 

 

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд