loader

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаал    

 Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хөтөлбөр зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын журам.pdf

Хорих ангийн дотоод журам.pdf

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам.pdf

Шийдвэр гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам.pdf

Төлбөртэй этгээдийн бүртгэл хөтлөх тодорхойлолт лавлагаа гаргах журам.pdf

ШШГБ-ын алба хаагчийн ажлын ачааллын жишиг нормативыг батлах тухай.pdf

ШШГБ-ын алба хаагчийн алба хаах хугацааг сунгах журам.pdf

Баривчлагдсан этгээдийн баривчлах байранд байсан хугацааны шууд зардлын хэмжээг тооцох журам.pdf

ШШГБ-ын алба хаагчийн сахилга ёс зүйн дүрэм.pdf

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх сэлгэн ажиллуулах журам.pdf

"СЭЖИГТЭН, ЯЛЛАГДАГЧ, ШҮҮГДЭГЧ, БАРИВЧЛАГДСАН ЭТГЭЭД, АЛБАДАН ЭМЧҮҮЛЭГЧ, ХОРИГДЛЫН ХООЛНЫ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ХООЛ ХҮНСЭЭР ХАНГАХ, ОЛГОХ ЖУРАМ"

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд