loader

Монгол улсын хууль

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨГДӨЖ БУЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИУДЫН ЖАГСААЛТ

 

2023 оны 04 дүгээр сарын 17                                                                                                                        Улаанбаатар хот

 

Эрх зүйн актын нэр

Батлагдсан огноо

 

1

Монгол Улсын үндсэн хууль

1992.01.13

https://legalinfo.mn/mn/detail/367

2


АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ

2006.07.06

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=8928

3


ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ

2011.02.02

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=253

4


ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АГЕНТЛАГИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ

2004.04.15

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=271

5


ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

2015.06.19

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=11259

6


ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ

1995.04.17

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=294

7


НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ

2015.06.19

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=11191

8


ПРОКУРОРЫН ТУХАЙ

2017.06.09

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=12702

9


СОГТУУРАХ, МАНСУУРАХ ДОНТОЙ ХҮНИЙГ ЗАХИРГААНЫ ЖУРМААР АЛБАДАН ЭМЧЛЭХ ТУХАЙ

2018.11.15

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=13805

10

СЭЖИГТЭН, ЯЛЛАГДАГЧИЙГ БАРИВЧЛАХ, ЦАГДАН ХОРИХ ШИЙДВЭРИЙГ БИЕЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ

1999.07.01

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=464

11

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ

2017.12.07

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=13025

12

ТӨРИЙН ХЭМНЭЛТИЙН ТУХАЙ

2022.04.29

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16468624002961

13


ТӨСВИЙН ТУХАЙ

2011.12.23

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=12254

14


ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ

2008.05.22

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=564

15

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ

2021.07.02

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16230709635751

16

ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ

2021.12.17

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16390288615991

17


ХОХИРЛЫГ ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛӨӨР БАРАГДУУЛАХ ТУХАЙ

2007.08.03

https://legalinfo.mn/mn/detail/533

18


ЦЭРГИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ

2016.09.01

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=12124

19


ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ

1994.06.13

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=576

20


ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

2011.10.27

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=577

21


ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ

2016.09.01

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=12125

22


ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ

2014.07.01

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=10497

23


ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

2017.06.09

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=12703

24


ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ

2017.06.09

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=12701

---оОо---

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд