loader

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД БУСАД БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭНЭЭС ӨГСӨН САНАЛ

Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэгт “Хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах зорилгоор хэд хэдэн хуульд нэгэн зэрэг өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг Засгийн газар санаачлан боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж болно. ...” гэж заасны дагуу Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулан 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр хуулиар өөрчлөлт оруулан батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Энэ хүрээнд хуулийн төслийг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны цахим хуудас /mojha.gov.mn/, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын /cd.gov.mn/сайтад байршуулж, олон нийтээс санал авах ажлыг зохион байгуулсан. Цахим хуудсаар иргэд, олон нийтээс ямар нэгэн санал ирүүлээгүй болно.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд