loader

Хяналт шалгалтын газар

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР ДАРААХ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ:

Хяналт шалгалт, дотоод аудит, аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулах, байгууллагын хэмжээнд авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, салбар зөвлөлүүдийн ажлын үр дүнг дээшлүүлэх, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт зохион байгуулах, байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах, байгууллагын үйл ажиллагааны төлөв байдал, бодлогын баримт бичиг, төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хийж, санал, зөвлөмж өгөх замаар эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд