loader

Нээлттэй мэдээллийн ил тод байдлын хэрэгжилт

НЭЭЛТТЭЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ

Бүлэг

Хуулийн заалт

Нээлттэй мэдээлэл

Холбоос

1

8.2 Чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал

8.2.1

эрхэм зорилго

Үзэх

2

8.2.1

үйл ажиллагааны стратегийн зорилго

Үзэх

3

8.2.1

үйл ажиллагааны стратегийн зорилт

Үзэх

4

8.2.1

тэргүүлэх чиглэл

Үзэх

5

8.2.1

тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн

Үзэх

6

8.2.2

чиг үүрэг

Үзэх

7

8.2.2

бүтэц, зохион байгуулалт

Үзэх

8

8.2.2

хаяг, байршил

Үзэх

9

8.2.2

харилцах утасны дугаар

Үзэх

10

8.2.2

шуудангийн хаяг

Үзэх

11

8.2.2

олон нийттэй харилцах, мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээний хаяг

Үзэх

12

8.2.3

эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт

Үзэх

13

8.2.3

үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

14

8.2.3

мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

Үзэх

15

8.2.3

дотоод аудит 

Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 5.1.2-т заасны дагуу тус мэдээлэл нь нууцад хамаардаг болно.

16

8.2.3

санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж

Аудитын дүгнэлт, зөвлөмж, нууцын зэрэгтэй гарсан тул ил тод, нээлттэй байршуулах боломжгүй болно.

17

8.2.4

хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан

Үзэх

18

8.2.5

хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан

Үзэх

19

8.2.6

үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж

Үзэх

20

8.2.6

Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт

Үзэх

21

8.2.7

албан тушаалын тодорхойлолт

Үзэх

22

8.2.7

албан тушаалтны эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр

Үзэх

23

8.2.7

албаны харилцах утасны дугаар

Үзэх

24

8.2.7

албаны цахим шуудангийн хаяг

Үзэх

25

8.2.8

өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ

Үзэх

26

8.2.9

хуульд өөрөөр заагаагүй бол хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл

Үзэх

Үзэх

27

8.2.10

мэдээлэл хариуцагчаас зохион байгуулах олон нийтийн арга хэмжээний хөтөлбөр

 Үзэх

28

8.3 Хүний нөөцийн талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал

8.3.1

ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл

Үзэх

29

8.3.2

албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам

Үзэх

30

8.3.3

албан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм

Үзэх

31

8.3.4

хүний нөөцийн стратеги

Үзэх

32

8.3.4

түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам

Үзэх

33

8.3.5

хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ

Үзэх

34

8.3.6

албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам

Үзэх

35

8.4 Төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал

8.4.1

өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, тухайн жилийн төсөв, дараа оны төсвийн төсөл

Үзэх

36

8.4.1

тухайн жилийн төсөв

Үзэх

37

8.4.1

дараа оны төсвийн төсөл

Үзэх

38

8.4.2

төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан

Үзэх

39

8.4.3

санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

Үзэх

40

8.4.4

хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

Үзэх

41

8.4.5

төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар

Үзэх

42

8.4.6

таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг

Үзэх

43

8.4.7

цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт

Үзэх

44

8.4.8

бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

Үзэх

45

8.4.9

шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээлэл

Үзэх

46

8.4.10

төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Үзэх

47

8.4.10

тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам

Үзэх

48

8.4.10

тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт

Үзэх

49

8.4.10

тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл

Үзэх

50

8.4.10

шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан

Үзэх

51

8.4.11

худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт

Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 5.1.2-т заасны дагуу тус мэдээлэл нь нууцад хамаардаг болно.

52

8.4.12

мэдээлэл хариуцагч болон захиалагч байгууллагын хүсэлтээр холбогдох этгээдийг худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл

хамааралгүй

53

8.4.26

төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт, хэрэгжилт, явц, үр дүн;

2023 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөр байхгүй болно.

54

8.4.26

хэрэгжилт, явц, үр дүн

2023 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөр байхгүй болно.

55

8.4.27

мэдээлэл хариуцагчийн захиалгаар хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний ажил

Үзэх

56

8.4.27

түүний тайлан;

Үзэх

57

8.4.28

хууль тогтоомжид заасан бусад.

Үзэх

58

8.5 Үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаар дараах мэдээллийг байнга ил тод, нээлттэй байдал

8.5.1

үйлчилгээний төрөл

Үзэх

59

8.5.1

шийдвэрлэх журам, хугацаа

Үзэх

60

8.5.1

бүрдүүлэх баримт бичиг

Үзэх

61

8.5.1

түүний загвар

Үзэх

62

8.5.1

төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

Үзэх

63

8.5.1

төлбөр төлөх дансны мэдээлэл

Үзэх

64

8.5.2

зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох үндэслэл, журам

хамааралгүй

65

8.5.2

олгосон, сунгасан, түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон зөвшөөрлийн талаарх мэдээлэл

хамааралгүй

66

8.5.2

зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, салбар, төлөөлөгчийн газар

хамааралгүй

67

8.5.2

зөвшөөрөл олгосон болон зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа.

хамааралгүй

68

8.6 Бусад мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал

8.6.1

олон нийтээр хэлэлцүүлж, санал авч байгаа хууль тогтоомж болон захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл

Үзэх

69

8.6.1

тэдгээрийн танилцуулга, холбогдох судалгаа,

Үзэх

70

8.6.1

бусад байгууллага, иргэнээс өгсөн санал

Үзэх

71

8.6.2

эзэмшиж байгаа оюуны өмчийн эрхийн жагсаалт

Хамааралгүй

72

8.6.3

хот болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шийдвэрийн явцын талаарх мэдээлэл

Хамааралгүй

73

8.6.4

мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл

Хамааралгүй

74

8.6.5

төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн нэр, хаяг

Үзэх

75

8.6.5

Дүрэм

Үзэх

76

8.6.5

үйл ажиллагааны чиглэл

Үзэх

77

8.6.5

эрх бүхий этгээдийн оруулсан хөрөнгийн хувь хэмжээ, ашиг, алдагдлын тайлан

Үзэх

78

8.6.5

нэгдсэн төсөвт төлсөн татварын хэмжээ, ногдол ашиг

Үзэх

79

8.6.6

төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн

Үзэх

80

8.6.6

тэдгээрийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагын эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр

Үзэх

81

8.6.6

авч байгаа цалин хөлс, урамшууллын дүн

Үзэх

82

8.6.6

албаны цахим шуудангийн хаяг

Үзэх

83

8.6.6

тухайн хуулийн этгээдийн удирдлагад тавигдах шаардлага, удирдлагыг сонгон шалгаруулах журам,

Үзэх

84

8.6.6

сонгон шалгаруулах ажиллагааны тов 

Үзэх

85

8.6.6

сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын талаарх мэдээлэл

Үзэх

86

8.6.8

төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх, хувьчлах, төсвийн хөрөнгийн ашиглалт болон түүнийг ашиглалтаас гаргах, ашиглалтаас гаргаснаас орсон орлогын талаарх мэдээлэл

Хамааралгүй

87

8.6.10

мэдээлэл хариуцагчийн явуулж байгаа үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ашиглаж байгаа техник, технологийн хүн, мал, амьтны эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх буюу үзүүлж байгаа нөлөөллийн талаарх мэдээлэл

Хамааралгүй

88

8.6.11

барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт

Хамааралгүй

 

8.6.13

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасны дагуу байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар нутгийн захиргааны байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулсан гэрээ

Хамааралгүй

90

8.6.20

нэвтрэх, ашиглахад хязгаарлалт тогтоогоогүй мэдээллийн сан дахь нээлттэй өгөгдөл;

Хамааралгүй

91

8.6.21

мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар суралцагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр

Үзэх

92

8.6.21

суралцаж байгаа улс

Үзэх

93

8.6.21

сургуулийн нэр

Үзэх

94

8.6.21

мэргэжил

Үзэх

95

8.6.21

суралцах хугацаа

Үзэх

96

8.6.21

мэдээлэл хариуцагчаас санхүүжүүлсэн сургалтын зардлын дүн

Үзэх

97

8.6.21

гэрээний хэрэгжилт

Үзэх

98

8.6.22

хууль болон олон улсын гэрээгээр нээлттэй байхаар заасан бусад мэдээлэл

Үзэх

 

 

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд