loader

Шийдвэр гүйцэтгэгчдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэхэд анхааран ажиллаж байна

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн зүйл, заалтыг нэг мөр ойлголтоор хэрэгжүүлэх, ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч болон шийдвэр гүйцэтгэгчдийг мэргэжлийн удирдлагаар хангах чиглэлээр Шийдвэр гүйцэтгэх албанаас “Дуудлага худалдааны эрхлэн хөтлөлт”-ийн цахим сургалтын хичээлийг боловсруулж, үйл ажиллагаанд ашиглуулж байна.

Сургалтын гарын авлагаддуудлага худалдааны эрхлэн хөтлөлтийн цахим хичээлээс гадна шинээр батлагдсан хууль тогтоомжинд нийцүүлэн баталсан эрх зүйн актууд, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад үйлдэгдэх тогтоолын загвар, тодорхой төрлийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны сургалтын хичээлүүд, тэжээн тэтгэх үүрэг, зарим төрлийн гэмт хэргийн хохирогчид нөхөн төлбөр олгох ажиллагаа, гүйцэтгэх баримт бичгийн цахим сангийн мэдээлэл боловсруулах аргачилсан зааврыг тус тус багтаасан бөгөөд энэхүү гарын авлага нь ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, шийдвэр гүйцэтгэгчдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн байна.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд