loader

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2019 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН БАЙДЛААР ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь  2019 оны 06 дугаар сарын байдлаар нийт977 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 739 буюу 75.7 хувь нь өргөдөл, 238буюу 24.3 хувь нь гомдол байна.

Хүлээн авсан 977 өргөдөл, гомдлыг газар хэлтсээр нь авч үзвэл, Захиргааны удирдлагын газарт 352, Шийдвэр гүйцэтгэх алба 301, Хорих ял эдлүүлэх алба 242, Санхүү, үйлдвэр, хөрөнгө оруулалтын газар 51, Хяналт шалгалтын газарт 31 өргөдөл тус тус ирүүлсэн.

Нийт өргөдөл, гомдлын 915 буюу 93.7 хувийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн, 62 буюу 6.3 хувь нь шийдвэрлэх шатандаа хяналтад байна.

 

Газар, алба, хэлтсийн нэр

Шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн

 

Хяналтанд байгаа

 

Нийт

Захиргааны удирдлагын газар

328

24

352

Шийдвэр гүйцэтгэх алба

285

16

301

Хорих ял эдлүүлэх алба

226

16

242

Санхүү, үйлдвэр, хөрөнгө оруулалтын газар

47

4

51

Хяналт шалгалтын газар

29

2

31

Нийт

    915

62

977

 

 Хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын тоог урьд оны мөн үеийнхтэй харьцуулбал:

 

Хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын тоог урьд оны мөн үеийнхтэй харьцуулбал,  Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдол 47 буюу 19.2 хувиар,  Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдол 36буюу 11.9 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.

 

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ

ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд