loader

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт 2018 оны 07 дугаар сарын байдлаар ирүүлсэн Өргөдөл гомдлын мэдээ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь  2018 оны 07 дугаар сарын байдлаар нийт1094 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 874 буюу 79.9 хувь нь өргөдөл, 220 буюу 20.1 хувь нь гомдол байна.

Хүлээн авсан 1094 өргөдөл, гомдлыг газар хэлтсээр нь авч үзвэл, Захиргааны удирдлагын газарт 434, Шийдвэр гүйцэтгэх алба 300, Хорих ял эдлүүлэх алба 245, Хяналт шалгалтын хэлтэс 68, Санхүү, үйлдвэр, хөрөнгө оруулалтын газар 46, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс 1 өргөдөл тус тус ирүүлсэн.

Газар, алба, хэлтсийн нэр

Шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн

 

Хяналтанд байгаа

 

Хугацаа сунгасан

Нийт

Захиргааны удирдлагын газар

421

13

4

434

Шийдвэр гүйцэтгэх алба

283

17

-

300

Хорих ял эдлүүлэх алба

234

11

-

245

Санхүү, үйлдвэр, хөрөнгө оруулалтын газар

46

-

-

46

Хяналт шалгалтын хэлтэс

65

3

-

68

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

   1

-

-

1

Нийт

   1051

43

4

1094

Хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын тоог урьд оны мөн үеийнхтэй харьцуулбал:

Хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын тоог урьд оны мөн үеийнхтэй харьцуулбал,  Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдол 86 буюу 24.9 хувиар,  Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдол 23  буюу 7.1 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна

 

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ

ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд