loader

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт 2018 оны 05 дугаар сарын байдлаар ирүүлсэн өргөдөл гомдлын мэдээ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь  2018 оны 05 дугаар сарын  байдлаар нийт 797 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 667 буюу 83.7 хувь нь өргөдөл, 130 буюу 16.3 хувь нь гомдол байна.

            Хүлээн авсан 797 өргөдөл, гомдлыг газар хэлтсээр нь авч үзвэл, Захиргааны удирдлагын газарт 330, Шийдвэр гүйцэтгэх алба 215, Хорих ял эдлүүлэх алба 169, Хяналт шалгалтын хэлтэс 46, Санхүү, үйлдвэр, хөрөнгө оруулалтын газар 36, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс 1 өргөдөл тус тус ирүүлсэн.

Газар, алба, хэлтсийн нэр

Шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн

 

Хяналтанд байгаа

 

Хугацаа сунгасан

Нийт

Захиргааны удирдлагын газар

307

23

4

330

Шийдвэр гүйцэтгэх алба

187

28

-

215

Хорих ял эдлүүлэх алба

160

9

1

169

Санхүү, үйлдвэр, хөрөнгө оруулалтын газар

27

9

-

36

Хяналт шалгалтын хэлтэс

37

9

-

46

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

   1

-

-

1

Нийт

   719

78

5

797


Нийт өргөдөл, гомдлын 719 буюу 90.2 хувийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн, 78 буюу 9.8 хувь нь шийдвэрлэх шатандаа хяналтад байна.

Хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын тоог урьд оны мөн үеийнхтэй харьцуулбал:

Хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын тоог урьд оны мөн үеийнхтэй харьцуулбал,  Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдол 55 буюу 24.5 хувиар,  Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдол 67  буюу 23.7 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна

 ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ

ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд