loader

Сэтгэл зүйчдийн сургалт боллоо

ШШГБ-ын алба хаагчдад 2018 онд явуулах албаны болон мэргэшүүлэх сургалтын төлөвлөгөөний дагуу байгууллагынсэтгэл зүйчдийн мэргэжлийн мэдлэг,ур чадварыг дээшлүүлэх, харилцан туршлага солилцох, манлайлах ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2018 оны 02 дугаар сарын 26-28-ныөдрүүдэдХуульсахиулахынихсургуулийнШүүхийншийдвэргүйцэтгэлийнсургуультайхамтран сэтгэл зүйчдийг мэргэшүүлэхсургалтыгзохионбайгууллаа.

Сургалтадтөв, ороннутагдахьхорихангиудын 24 сэтгэл зүйч хамрагдсан бөгөөд “Хоригдолд үзүүлэх сэтгэл зүйн зөвлөгөөний арга зүй”, "Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалт", "Хорих байгууллагын сэтгэл зүй", Хоригдолтой ажиллах сэтгэл зүйн аргууд, Алба хаагчдын мэргэжлийн гажуудал, Хорих байгууллага дахь хөтөлбөрт суурилсан нийгэм, сэтгэл зүйн үйлчилгээ, Нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйн үйлчилгээ”зэрэгсэдвүүдээр  хичээл,  сургалтыг заанявуулав.

Мөнсургалтадхамрагдажбуйалбахаагчид 409 дүгээрхаалттайхориханги, 429 дүгээрхаалттайхориханги-Төрөлжсөнмэргэшлийнэмнэлгийнүйлажиллагаатайтанилцаж, тусангиудын сэтгэл зүйчдийн ажлынаргабарил, туршлагаасхуваалцсан юм.


Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд