loader

Эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл хэвлэгдэн гарлаа

Эрүүгийн хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан тэдгээрийг дагаж гарсан журам, заавар, эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хэрэглэгдэх маягтууд болон холбогдох хууль тогтоомжийг багтаасан “Эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хэрэглэгдэх эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл”-ийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх албанаас эрхлэн гаргаж, шийдвэр гүйцэтгэгч нар өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглаж эхэллээ.

Хорихоос өөр төрлийн ялын хэрэгжилтийг хангаж буй алба хаагчид уг эмхтгэлийг ширээний ном болгосноор хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд ихээхэн ач холбогдолтой юм.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд