loader

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛАН  

 

            Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд зааснаар “Алсын хараа 20-50 урт хугацааны бодлогын баримт бичиг”, “Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, “Шинэ сэргэлтийн бодлого-ын баримт бичгүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

            Эдгээр урт, дунд, богино хугацааны бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийг 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар үнэлсэн дүнг доорх хүснэгтээр үзүүлэв. Үүнд:

 

Бодлогын баримт бичгийн нэр

Зорилт, арга хэмжээний тоо

Хэрэгжилтийн үнэлгээ /хувь/

1.

Алсын хараа 20-50 урт хугацааны бодлогын баримт бичиг

4 зорилт, 15 арга хэмжээ 

71.33%

2.

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

5 зорилт, 9 арга хэмжээ

65.56%

3.

Шинэ сэргэлтийн бодлогын баримт бичиг

2 зорилт, 2 арга хэмжээ

63.33%

 

Дундаж хэрэгжилт: 66.74 хувь

 

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд