loader

ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ҮНЭЛЭН, ЗӨВЛӨМЖИЙН ДАГУУ АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААР

Хяналт шалгалт, аюулгүй байдлын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон харьяа 62 нэгжийн шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг 2022, 2023 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар шалгаж дүгнээд 2023 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 07/362, 2023 оны  04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 07/628 дугаар албан бичгээр шилэн дансны тухай хууль, журамд заасны дагуу мэдээллийг үнэн зөв, бодитой, иж бүрэн гаргах, хавсралтаар /PDF формат/ баримт материалыг хуулийн хугацаанд нь бүрэн байршуулж ажиллах  талаар үүрэг хүргүүлж ажилласан.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд