loader

НЭЭЛТТЭЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ

1.     

1.1.эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл, тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн;

Үзэх

Үзэх

Үзэх

2.     

1.2. чиг үүрэг бүтэц, зохион байгуулалт, хаяг баяршил, харилцах утасны дугаар, шуудангийн хаяг, олон нийттэй харилцах, мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээний хаяг

Үзэх

Үзэх

3.     

1.3.эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, үйл ажиллагааны тайлан, мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж;

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

 

4.     

1.4.хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан;

Үзэх

5.     

1.5.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан;

Үзэх

6.     

1.6.үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт;

Үзэх

7.     

1.7.албан тушаалын тодорхойлолт, албан тушаалтны эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албаны харилцах утасны дугаар, албаны цахим шуудангийн хаяг;

Үзэх

Үзэх

8.     

1.8.өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ;

Үзэх

9.     

1.9.хуульд өөрөөр заагаагүй бол хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл;

Үзэх

10.   

1.10.мэдээлэл хариуцагчаас зохион байгуулах олон нийтийн арга хэмжээний хөтөлбөр

Үзэх

11.   

2.1.ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл;

Үзэх

12.   

2.2.албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам;

Үзэх

13.   

2.3. албан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм;

 

Үзэх

Үзэх

14.   

2.4.хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам;

Үзэх

15.   

2.5.хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ;

Үзэх

16.   

2.6.албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам

Үзэх

17.   

3.1.өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, тухайн жилийн төсөв, дараа оны төсвийн төсөл;

Үзэх

18.   

3.2.төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан;

Үзэх

19.   

3.3.санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт;

 

Аудитын дүгнэлт, зөвлөмж нууцын зэрэгтэй гарсан тул ил тод, нээлттэй байршуулах боломжгүй болно.

20.   

3.4.хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ;

 

21.   

3.5.төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар;

 

 

 

 

Үзэх

Үзэх

Үзэх

22.   

3.6.таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг;

 

 

Үзэх

Үзэх

Үзэх

23.   

3.7.цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт;

 

Үзэх

Үзэх

Үзэх

24.   

3.8.бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр;

 

Үзэх

 

 

 

25.   

3.9.шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээлэл;

Үзэх

Үзэх

 

26.   

3.10.төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан;

Үзэх

 

 

 

 

27.   

3.11.худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт;

Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 5.1.2-т заасны дагуу тус мэдээлэл нь нууцад хамаардаг болно.

28.   

3.12.мэдээлэл хариуцагч болон захиалагч байгууллагын хүсэлтээр холбогдох этгээдийг худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл;

 

хамааралгүй

 

29.   

3.13.төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт, хэрэгжилт, явц, үр дүн;

2023 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөр байхгүй болно.

30.   

3.14.мэдээлэл хариуцагчийн захиалгаар хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний ажил, түүний тайлан;

Үзэх

Үзэх

31.   

3.15.төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд оролцох эрхийг хязгаарласан этгээдийн жагсаалт

Хамааралгүй

32.   

3.16.Засгийн газрын гадаад улс, олон олон улсын байгууллагаас авсан зээл, хэлэлцээрийн талаарх мэдээлэл

Хамааралгүй

33.   

3.17.улсын төсөв, нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалт, төсвийн нэгдсэн үзүүлэлт

Хамааралгүй

34.   

3.18.Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн ашиглалтын мэдээлэл

Хамааралгүй

35.   

3.19.Засгийн газрын гадаад, дотоод өрийн мэдээлэл

Хамааралгүй

36.   

3.20.Улсын төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар

 • Хавсаргасан файл харах
 • Танд туслая

  Хандалтын тоолуур

  Алсын хараа

  Шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагааны явцад хүний эрх, эрх чөлөөг хангах талаар НҮБ-аас баталсан дэлхий нийтээр мөрдөж байгаа эрх зүйн хэм хэмжээний жишигт нийцүүлэн ажиллах

  Фэйсбүүк

  Холбоо барих