loader

Санхүү, үйлдвэр, хөрөнгө оруулалтын газар

САНХҮҮ, ҮЙЛДВЭР, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ДАРААХ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ:

Санхүү, үйлдвэр, хөрөнгө оруулалтын газар нь төсвийн шаардлагыг хэрэгжүүлэх, төсвийн харилцаанд оролцогчийн эрх үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлж, төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн хүрээнд санхүү, төсвийн үйл ажиллагаанд нэгдүгээр гарын үсэг зурах, ерөнхий газрын төв аппаратын хэвийн үйл ажиллагааг явуулахад санхүүгийн боломжоор хангах, байгууллагын алба хаагчдын цалин, нэмэгдлийг хуульд заасны дагуу хуваарилах, холбогдох өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх, өөрийн харьяа хэлтсийг өдөр тутмын мэргэжлийн удирдлагаар хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд