loader

Шийдвэр гүйцэтгэх алба

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ:

  •     Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талаар гарсан холбогдох хууль тогтоомж, журам, зааврын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах;
  •     Аймаг, нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэс болон тодорхой төрлийн шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагааг дагнан хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий нэгжийн явуулж буй шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талаар гарсан өргөдөл, гомдлыг шалгах, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар арга хэмжээ авах;
  •     Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг боловсронгуй болгох талаар улсын хэмжээнд нэгдсэн арга хэмжээ болон шийдвэр гүйцэтгэгч, ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчийн дунд сургалт зохион байгуулах;
  •      Шийдвэр гүйцэтгэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ижил, төстэй улс орнуудын туршлага судлах, сайн туршлагыг нэвтрүүлэх;
  •     Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай холбоотой иргэн, захиргааны хэргийн маргаан бүхий шүүх хуралдаанд оролцох;
  •      Гэмт хэргийн хохирогчид нөхөн төлбөрийг зохих сангаас олгох, буцаан төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
  •      Төрийн байгууллага болон төрийн албан хаагчийн буруутай үйл ажиллагаанаас учирсан хохирлыг барагдуулах ажлыг зохион байгуулах.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд