Төсвийн гүйцэтгэл

ШШГБайгууллагын Төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2016 оны 09 дүгээр сарын мэдээ

ШШГБайгууллагын Төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2016 оны 09 дүгээр сарын мэдээ

/ өссөн дүнгээр,  төгрөг / Эдийн засгийн ангилал Мөр Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл  Жилээр Тайлант үе À Á 1 2 I. ОРЛОГЫН ДҮН 6        58,394,687,100.0 45,117,451,900.00 43,498,790,278.14 Төсвөөс урсгал санхүүжилт 7        53,297,907,100.0 40,871,657,900.00 40,418,764,385.00 Туслах үйл ажиллагааны орлого 9           4,255,280,000.0 3,614,669,000.00 2,468,697,734.60 ЭМД-аас санхүүжих 10              841,500,000.0 631,125,000.00 603,376,479.00 Бусад орлого /нэр данс зөрүү орлого г.м/ 11 7,951,679.54 ...

Дэлгэрэнгүй »

ШШГБ-н 2016 оны 5 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ШШГБ-н 2016 оны 5 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ШШГБайгууллагын Òºñâèéí ã¿éöýòãýëèéí çàðëàãûí 2016 îíû 05 дугаар ñàðûí ìýäýý / ºññºí ä¿íãýýð,  òºãðºã / Эдийн засгийн ангилал ̺ð Батлагдсан төсөв ÿéöýòãýë  Жилээр Тайлант үе À Á 1 2 Áóñàä áàéãóóëëàãà èðãýäýýñ àâàõ àâëàãûí ýõíèé ¿ëäýãäýë 4 328,188,911.50 Áóñàä áàéãóóëëàãà èðãýäýä ºãºõ ºãëºãèéí ýõíèé ¿ëäýãäýë 5 1,507,246,388.00 I. ÎÐËÎÃÛÍ Ä¯Í 6        56,806,482,500.0 26,718,781,200.00 25,121,046,958.44 Òºñ⺺ñ óðñãàë ñàíõ¿¿æèëò 7        ...

Дэлгэрэнгүй »

ШШГБ-ын 2016 оны 04-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ШШГБ-ын 2016 оны 04-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Сангийн сайдын 2003 оны Тайлан ТГ- 4 50 тоот тушаалаар батлав. Сар бүрийн эцсийн өдрөөр тасалбар болгон төсвийн захирагч нар дараа сарын 02-ны дотор  харилцагч төрийн санд хүргүүлнэ. ШШГБайгууллагын Төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2016 оны 04 дүгээр сарын мэдээ / ºññºí ä¿íãýýð,  òºãðºã / Эдийн засгийн ангилал ̺ð Батлагдсан төсөв ÿéöýòãýë  Жилээр Тайлант үе À Á 1 2 I. ÎÐËÎÃÛÍ Ä¯Í ...

Дэлгэрэнгүй »

ШШГБ-н 2016 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ШШГБ-н 2016 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Ñàíãèéí ñàéäûí 2003 îíû Òàéëàí ÒÃ- 4 50 òîîò òóøààëààð áàòëàâ. Ñàð á¿ðèéí ýöñèéí ºäðººð òàñàëáàð áîëãîí òºñâèéí çàõèðàã÷ íàð äàðàà ñàðûí 02-íû äîòîð  õàðèëöàã÷ òºðèéí ñàíä õ¿ðã¿¿ëíý. ШШГБайгууллагын Òºñâèéí ã¿éöýòãýëèéí çàðëàãûí 2016 îíû 03 дугаар ñàðûí ìýäýý / ºññºí ä¿íãýýð,  òºãðºã / Эдийн засгийн ангилал ̺ð Батлагдсан төсөв ÿéöýòãýë  Жилээр Тайлант үе À Á 1 2 Áóñàä áàéãóóëëàãà èðãýäýýñ ...

Дэлгэрэнгүй »

ШШГБ-ын 2016 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ШШГБ-ын 2016 оны 2-р сарын  төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ШШГБайгууллагын Òºñâèéí ã¿éöýòãýëèéí çàðëàãûí 2016 îíû 02 дугаар ñàðûí ìýäýý / ºññºí ä¿íãýýð,  òºãðºã / Эдийн засгийн ангилал ̺ð Батлагдсан төсөв ÿéöýòãýë  Жилээр Тайлант үе À Á 1 2 I. ÎÐËÎÃÛÍ Ä¯Í 6        56,806,482,500.0 9,802,840,100.00 9,601,922,360.31 Òºñ⺺ñ óðñãàë ñàíõ¿¿æèëò 7        52,940,902,500.0 9,204,246,400.00 9,158,497,300.00 Данс орлого 8 Туслах ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî 9           3,024,080,000.0 458,343,700.00 294,961,178.31 ЭМД-аас санхүүжих 10 ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top