Төсөв

ШШГБ-ын 2017 оны төсвийн төсөл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөлөл

ШШГБ-ын 2017 оны төсвийн төсөл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөлөл

Код Эдийн засгийн ангилал  ТТЗ-н 2017 оны санал  2018 оны төсөөлөл  2019 оны төсөөлөл   Нийт       200,718,080.4       161,276,176.5       174,674,748.4   Нийт зардлын дүн       200,718,080.4       161,276,176.5       174,674,748.4 21      Урсгал зардал       112,311,954.3       120,704,832.3       130,070,925.1 210         Бараа үйлчилгээний зардал       103,099,881.8       109,716,900.7       117,975,942.9 2101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил         ...

Дэлгэрэнгүй »

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХӨТӨЛБӨР, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ТАЛААРХ ЧАНАРЫН БОЛОН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН  ХӨТӨЛБӨР, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ТАЛААРХ  ЧАНАРЫН БОЛОН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top