Шийдвэр гүйцэтгэх газар

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

  • Хүний эрхийн чиглэлээр мөрдөгдөж буй олон улсын гэрээ, конвенци, пакт болон Монгол Улсын хууль тогтоомжийн зорилгыг хэрэгжүүлэх, ажлын үр дүнг дээшлүүлэх, дүгнэх;
  • Аймаг, нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих;
  • Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасан бол гадаад улсын шүүх, олон улсын арбитрын байгууллагын шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах;
  • Аймаг, нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны талаар гарсан гомдлыг шийдвэрлэх;
  • Өртэй этгээдийн бүртгэл хөтлөх;
  • Ял эдэлж буй төлбөртэй ялтны төлбөр төлөлтөд хяналт тавьж, нэгдсэн бүртгэл хөтлөх;
Scroll To Top