Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх газар

Эрүүгийн хэргийн талаар гарсан шүүхийн шийтгэх тогтоолоор:

  • Торгох;
  • Эд хөрөнгө хураах;
  • Албадан ажил хийлгэх;
  • Тодорхой албан тушаал эрхлэх үйл ажиллагаа явуулах эрх хасах;

%d1%85%d3%a9%d1%82%d1%8f%d1%8d%d0%b3-%d0%b1%d2%af%d1%82%d1%8d%d1%86

 

ЧИГ ҮҮРЭГ:

  • Хорихоос өөр төрлийн ял оногдуулсан шүүхийн шийтгэх тогтоолыг гүйцэтгэх /албадан ажил хийлгэх, торгох, эд хөрөнгө хураах, тодорхой үйл ажиллагаа явуулах эрх хасах ял/;
  • Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, хяналт тавих;
  • Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны талаар улсын хэмжээнд нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх;
  • Аймаг, нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд хорихоос өөр төрлийн ялыг гүйцэтгэх ажиллагааны талаар гарсан гомдлыг хянан шийдвэрлэх;
  • Согтуурах, мансуурах донтой этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэнэ.
Scroll To Top