Тогтоол гүйцэтгэх газар

ТОГТООЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

  • Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих тухай шүүгчийн шийдвэрийг гүйцэтгэх, түүнчлэн баривчлах, хорих ял оногдуулсан шүүхийн шийтгэх тогтоолыг гүйцэтгэх ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах
  •  Хорих байгууллагыг зохион байгуулалтын удирдлагаар хангах
  • Энэ хуулийн 8.1.1-д заасан ажиллагаанд хяналт тавих, нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх
  • Цагдаагийн байгууллагаас эрүүгийн хэргийн талаархи шүүхийн зарим төрлийн шийтгэх тогтоолыг гүйцэтгэх ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, нэгдсэн тоо бүртгэл хөтөлж, хяналт тавих

Тогтоол гүйцэтгэх газар нь дараах бүтэц, зохион байгуулалттай.

Үүнд:

%d1%82%d0%b3%d0%b3-%d0%b1%d2%af%d1%82%d1%8d%d1%86

 

Scroll To Top