Сургалтын хөтөлбөр гарын авлага хэвлэгдэн гарлаа

Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллага (IDLO) нь АНУ-ын Төрийн департаментийн дэргэдэх Олон улсын мансууруулах бодистой тэмцэх, хууль сахиулах асуудал эрхэлсэн Товчооны санхүүжилттэй “Монгол Улс дахь жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх, хууль зүйн салбарын чадавхийг бэхжүүлэх” төслийг 2016-2017 онд хэрэгжүүлж байна.

Уг төслийн үйл ажиллагаанд Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Улсын ерөнхий прокурорын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Хууль сахиулахын их сургууль, Монголын Хуульчдын Холбоо, Хууль зүйн туслалцааны төв, Тахарын ерөнхий газар (хуучнаар) зэрэг төрийн болон төрийн бус байгууллагууд нягт хамтран ажиллажээ.

Төслийн явцад 30 гаруй сургагч-багш болон энэ чиглэлээр мэргэшсэн экспертүүд хамтран салбар хоорондын зохицуулалтыг тусгасан Сургалтын хөтөлбөр, гарын авлагыг алба хаагчдын хэрэгцээнд зориулж боловсруулсан бөгөөд энэ ном хэвлэгдэн гарлаа. Уг гарын авлага, сургалтын хөтөлбөрийн дагуу насанд хүрэгчдийн онцлогт тохируулсан, IDLO-ийн сургалтын аргачлалд үндэслэсэн мэргэжлийн сургалтыг Улаанбаатар болон орон нутгийн нийт 470 гаруй хууль сахиулах болон шүүх эрх мэдлийн байгууллагын төлөөлөл, алба хаагчдад зохион байгуулсан.

Төслийн дараагийн шат удахгүй эхлэх бөгөөд чадавхийг дээшлүүлэх сургалтыг 21 аймагт зохион байгуулж, олон нийт болон хохирогчдод хандсан бусад ажлыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

07-21-01

Scroll To Top