Дотоод аюулгүй байдал, хяналт шалгалтын газар

%e2%84%96%e2%84%96

• Байгууллагын үйл ажиллагаанд төрөлжсөн, хэсэгчилсэн болон гэнэтийн шалгалт хийх, хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжийн үйл ажиллагаанд гарч буй зөрчил, дутагдлыг арилгаж, шалгалтын мөрөөр тодорхой ажил зохион байгуулах, хэвийн үйл ажиллагааг хангах;
• Байгууллагын хэмжээнд Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгэээрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах хүрээнд хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуульд заасан хугацаанд үнэн зөв гаргуулах, бүртгэх, хянах, зөвлөгөө өгөх Эрх бүхий албан тушаалтан /ЭБАТ/-ууд Хорих анги, салбар нэгжид байхаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Хууль зүйн байнгын хорооны баталсан 2014 оны 20 дугаар тогтоолын үйлчлэлд хамаарч байгаа системийн албан тушаалтнуудаас батлагдсан маягтын дагуу хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд Авлигатай тэмцэх газрын цахим хаягт баталгаажуулан, тайланг нэгтгэн хуулийн хугацаанд Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлэх;
• Байгууллагын хэмжээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, салбар нэгжүүдийн ажлын үр дүнг улирлаар нэгтгэн, удирдлагад танилцуулах;
• Удирдлагаас өгсөн үүрэг чиглэл, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон иргэд, байгууллагаас гаргасан өргөдөл, гомдлын дагуу шалгалт хийх, дүнг удирдлагад танилцуулах;
• Байгууллагын хэмжээнд хяналт шалгалтын явцад илэрсэн нийтлэг зөрчил, дутагдалд дүн шинжилгээ хийн, заавар, зөвлөмж гарган, биелэлтийг хангуулах зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
• Хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх албадын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх;

Scroll To Top