loader

Мэдээлэл

2018-10-19

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Нийгэм, сэтгэл зүйн хэлтэс ШУТИС-тай хамтран нь 2018 оны 10 дугаар сарын 15,16-ны өдрүүдэд хорих анги, байгуу...

2018-10-19

"Монгол Улсад Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажиллагааг бэхжүүлэх" төслийн хүрээнд Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллага (IDLO)-аас хууль сахиула...

2018-10-17

2018 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулах мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу харьяа хорих анги, шүүхи...

2018-10-15

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/10 дугаар тушаалаар “Мэдээллийн цаг” арга хэмжээг алба хаагчды...

2018-10-09

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу төв, орон нутгийн хорих анги, шүүхийн шийдвэр гүйцэтг...

2018-10-02

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн иргэний, зөрчлийн хэргийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг нэг мөр ойлголтоор хэрэгжүүлэх ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд