loader

ТӨВ АРХИВЫН АЖЛЫН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ:

ШШГЕГ-ын Төв архив нь  Төрийн архивын үйл ажиллагааны нийтлэг зарчмын хүрээнд «Төрийн архивын ажлын үндсэн заавар»-ыг баримтлан үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Чиг үүрэг:

  •          Харьяа алба, хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэс, салбар, нэгжүүдийн түүхэн ач холбогдолтой архивын баримтаар сан хөмрөгөө нөхөн     бүрдүүлэх,
  •            Архивын баримтыг зохих зааврын дагуу хадгалж, хамгаалах,
  •            Архивын баримтыг тоо бүртгэлд оруулж, хөтлөх,
  •       Албан хаагчдын ажлын хэрэгцээ шаардлагын дагуу баримт түр олгох, иргэдийн хүсэлтийн дагуу архивын баримтаас шаардлагатай мэдээлэл, лавлагааг, хуулбар олгож үйлчлэх,
  •            Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа анги, байгууллагыг мэргэжил арга зүйгээр хангах.

 

 

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд