loader

ШШГБ-н 2018 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН 
2018 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  / төгрөгөөр /
Эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөвГүйцэтгэл
 Жилээр  Тайлант үе 
À 12
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл            771,134,673.00
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгий  эхний үлдэгдэл        1,038,437,793.00
I. ОРЛОГЫН ДҮН       67,408,970,000.0      35,275,406,700.0      38,390,873,215.3
Улсын төсвөөс санхүүжих       62,957,132,000.032,942,431,200.0032,492,431,200.00
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих          2,468,268,100.01,299,001,200.004,903,715,648.83
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих          1,133,437,600.0608,874,300.00565,303,461.47
ЭМДСангаас санхүүжих             850,132,300.0425,100,000.00395,100,000.00
Өглөг буюу урьд оны санхүүжилт 0.0030,979,756.95
Даатгалын төлбөр 0.00 
Бусад орлого /нэр данс зөрүү орлого/ 0.003,343,148.00
II. НИЙТ УРСГАЛ ЗАРЛАГЫН ДҮН67,408,970,000.0035,275,406,700.0029,878,456,248.30
1.Бараа үйлчилгээний зардал 62,849,284,800.0033,037,665,100.0027,738,551,116.30
Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил34,699,756,800.0017,324,290,000.0016,468,785,841.18
         Үндсэн цалин       22,451,604,700.011,194,158,200.0011,268,757,742.83
         Нэмэгдэл       11,689,508,900.05,847,767,800.004,985,647,531.96
         Гэрээт ажлын цалин               83,296,400.041,670,000.0017,993,972.69
         Унаа хоолны хєнгєлєлт             309,446,800.0147,006,000.00114,467,917.70
         Урамшуулал             165,900,000.093,688,000.0081,918,676.00
Ажил олгогчоос НД-т төлөх шимтгэл          1,020,611,200.0420,098,200.00403,976,853.26
2.Бараа үйлчилгээний бусад зардал27,128,916,800.0015,293,276,900.0010,865,788,421.86
 Бичиг хэрэг             254,207,700.0134,680,800.00136,623,367.60
 Гэрэл, цахилгаан          2,230,997,800.01,104,143,700.001,000,880,056.39
 Тїлш, халаалт          2,688,678,000.01,042,941,000.00932,835,469.51
 Тээвэр, шатахуун          1,738,788,500.0814,700,400.00754,452,944.95
 Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр             301,798,100.0153,518,000.00138,901,796.40
 Цэвэр,бохир ус             520,450,200.0227,373,000.00188,277,844.34
 Дотоод албан томилолт             171,594,400.0107,053,600.0080,504,350.00
 Ном, хэвлэл                   2,970,000.01,490,000.001,338,400.00
 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх             411,724,300.0365,924,800.00107,817,539.00
 Багаж, техник, хэрэгсэл          1,627,768,400.01,402,414,000.00906,674,878.88
 Хєдєлмєр хамгааллын хэрэгсэл             131,116,200.084,419,000.0055,570,568.00
 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс             371,104,300.0190,256,000.00138,437,842.85
 Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл          2,953,058,200.02,000,000,000.001,087,973,578.00
 Хоол, хүнс          4,993,938,100.02,553,272,400.002,417,108,552.99
 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл             706,531,100.0350,339,100.00294,240,073.66
 Урсгал засвар          2,309,458,500.01,835,753,300.001,119,041,465.60
 Бараа үйлчилгээний бусад зардал          1,986,403,900.0967,751,700.00607,029,595.40
 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг             313,344,000.0125,242,000.0070,206,660.41
 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал               44,953,200.023,839,200.0016,195,500.00
 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж           3,073,325,300.01,525,982,300.00644,271,133.88
 Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний                95,943,000.086,845,000.0042,179,350.00
 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох                24,150,000.019,184,000.0011,654,000.00
 Даатгалын үйлчилгээ             168,200,000.0168,200,000.00107,025,000.00
 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо                  8,413,600.07,953,600.006,548,454.00
      Татаас ба урсгал шилжїїлэг4,559,685,200.002,237,741,600.002,139,905,132.00
 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж          3,314,069,400.02,053,600,000.001,988,452,299.00
 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал          1,034,397,000.047,016,000.0032,397,034.00
 Газрын тєлбєр               96,762,400.061,355,900.0051,894,686.00
 Тээврийн хэрэгслийн татвар               42,446,500.039,769,700.0031,161,113.00
 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал               72,009,900.036,000,000.0036,000,000.00
мөнгөн хөрөнгийн 2018 оны 6 сарын 30-ны үлдэгдэл0.000.008,512,416,966.95
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл  8,509,410,966.95
Үүнээс касс дахь бэлэн мөнгөний үлдэгдэл                3,006,000.00
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагынэцсийн үлдэгдэл            212,681,977.00
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгий эцсийн үлдэгдэл            373,106,840.00
 Ажиллагсад бүгд3,1813,1813,143
 Удирдах ажилтан                                   848484
 Гүйцэтгэх ажилтан                             2,8332,8332,807
 Үйлчлэх ажилтан                                252252240
 Гэрээт ажилтан                                   121212
СХГ-ын мэргэжилтэн, ахлах дэслэгч Ч.Чинтуяа, Утас: 266-293

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд